Om oss

Funktionsrätt Kalmar Län arbetar för: RÄTTEN ATT FUNGERA I SAMHÄLLET PÅ LIKA VILLKOR
Vi arbetar handikappolitiskt och för att stödja våra medlemsorganisationer.
Vårt mål är att förbättra levnadsvillkoren för människor som har funktionsnedsättningar.

Personer med funktionsnedsättningar ska ha makten över sitt eget liv och leva som alla andra medborgare, med full delaktighet i ett jämlikt samhälle.

Det betyder att vården ska ges efter behov, att välfärden ska fördelas jämlikt och att Kalmar Län ska vara tillgängligt för alla.

 Detta gör vi genom att tillgodose och anordna:

 • Utbildning
 • Medlemskonferenser
 • Samverkan med Region, kommuner, Länsstyrelsen, Kommunförbundet, länsnätverk i Sverige och andra organisationer
 • Service till våra medlemmar

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

I egenskap av påverkansorgan gentemot region, så söker Funktionsrätt Kalmar länkontinuerligt förmå huvudmannen att realisera sin landstingsplan. Fr o m 2016 så finns en handlingsplan i landstingsplanen istället för ett särskilt funktionshinderpolitiskt program som fanns tidigare.

Funktionsrätt Kalmar län en styrelse och ledamöternas kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakta oss”. Kansliet är styrelsens förberedande och utförande stab. Det arbetar sex anställda på kansliet varav flera har deltidstjänst.

Medlemmar kan få hjälp och stöd med information,nyhetsutskick, förmedling av kontakter t ex

kopiering

ta fram broschyrer

posthantering och fack för inkommande post

telefon- och datorservice

vägledning och information

remissinformation/utskick

fikaservice samt

låna /hyra kontors- och sammanträdeslokaler.

Den service som kostar är till självkostnadspris t ex kopiering, datorservice och fika.

Integritetspolicy Läs mera här
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige.

Följande fyra länsföreningar och Antidiskrimineringsbyrån Sydost finns beläget på samma adress, och har kanslilokal hos FSO Resurscenter:

BCF, Bröstcancerföreningen Solvändan Kalmar län

HJÄRNSKADEFÖRBUNDET Hjärnkraft Kalmar län

HRF, Hörselskadades distrikt Kalmar län

SRF, Synskadades riksförbund Kalmar län

Följande tio lokalföreningar har kansli på Nygatan 30:

Strokeföreningen Kalmar

Diabetesföreningen Kalmar/Öland med omnejd

EP, Epilepsiföreningen i Kalmar

FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Kalmar

HLL, Hjärt- och lungsjukas förening i Kalmar

Neuroförbundet Kalmar

Parkinsonföreningen Kalmar

PSO, Psoriasisförbundet Kalmar

RTP, Personskadeförbundet i Kalmar södra

 

STADGAR för FUNKTIONSRÄTT KALMAR LÄN

 • 1 ORGANISATION OCH NAMN

Organisation för regions – och länstäckande föreningar för personer med funktionsnedsättning i Kalmar län.
Organisationens namn är Funktionsrätt Kalmar län, nedan kallad organisationen.
Organisationen har sitt säte och kansli i Kalmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obundet.

 

 • 2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Vi inom Funktionsrätt Kalmar län arbetar för funktionsnedsatta utifrån FN-konventionen som deklarerar alla människors lika värde och lika rätt.

Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och skilda förutsättningar.

Allas lika rätt innebär rätten att fullt ut delta i samhällslivet tillsammans med andra. Det är rätten att leva ett fullvärdigt och gott liv och att själv bestämma över sitt liv. Ett fullvärdigt och gott liv utesluter inte svårigheter och motgångar. Däremot innefattar det stöd och hjälp när man befinner sig i en utsatt situation.

Vårt mål är ett samhälle för alla, präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna, att efter förmåga delta i arbets- och samhällslivet. Samhället ska vara ett samhälle med mångfald som grund. Mångfald berikar och ska ses som en tillgång och en resurs. Alla människor är lika värda. Alla människor och deras behov ska respekteras.

 

 • 3 DEFINITION AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH FUNKTIONSHINDER

Organisationens idé och verksamhet anknyter till det miljörelaterade begreppet funktionshinder. Det utgår ifrån att en människa har en skada eller sjukdom, som i sin tur ger funktionsnedsättning. När den som har en varaktig funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring, uppstår ett funktionshinder mellan personen och samhället. Om svårigheterna bedöms tillräckligt stora kan personen ha rätt till samhällets stöd enligt SoL och/eller LSS.

 • 4 SYFTE

Organisationens syfte är:

– att stärka medlemsföreningarnas gemensamma arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.

– att verka för att medlemsföreningarnas intressen, i gemensamma och övergripande frågor, tas tillvara i samhället.

– att vara ett stöd och en resurs för medlemsföreningarna.

 • 5 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan beviljas, dels länstäckande förening dels regionförening med verksamhet i hela länet. Med sådan förening jämställs samarbetsorgan för små diagnosgrupper. Föreningarnas ändamål skall stå i överensstämmelse med organisationens principprogram och stadgar.

Medlemsförening skall också uppfylla följande villkor:

– att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av ledamöterna  i styrelsen och andra beslutande församlingar. I detta jämställs, närstående

till personer som behöver stöd för att kunna ta tillvara sina rättigheter i samhället.

 • att vara representativ för den grupp funktionsnedsatta den företräder
 • att ha en demokratisk uppbyggnad
 • att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som

uppfyller moderförbundets och/eller föreningens medlemsvillkor.

Förening som söker inträde skall skriftligen deklarera att man vill ansluta sig till
organisationens värderingar och syfte, redovisa program, stadgar och  handlingar som visar, att föreningen i övrigt uppfyller villkoren för medlemskap.

Beslut om medlemskap fattas på årsmötet.

Då personuppgiftslagen skärptes 25 maj 2018 gäller skriftligt samtycke enligt GDPR för organisationens behandling av personuppgifter.

 • 6 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsföreningarna betalar avgifter i enlighet med beslut, som fattas på årsmötet. Avgift debiteras enligt tre fastställda nivågrupper baserat på medlemsantal.

 

 • 7 ORGANISATION

Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet. Under året, mellan årsmötena, leds organisationens verksamhet av styrelsen. Kansliet är styrelsens beredande och verkställande organ.

 

 • 8 KURS/KONFERENS

Kurs/konferenserna sammankallas av Funktionsrätt Kalmar läns styrelse via kansliet minst två gånger per år.

Målgruppen för konferenserna är dess medlemsföreningar.

Här utöver har Funktionsrätt Kalmar län rätt att bjuda in extern organisation/person.

Inbjudan med tillhörande program till kurs/konferenserna skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast tre veckor före medlemsdagen.

Funktionsrätt Kalmar län täcker kostnaderna för resa och förtäring för deltagarna.

Egenavgift ska tas ut enligt Region Kalmar läns bestämmelser.

Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.

 

 • 9 ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls varje år före april månads utgång.

Nomineringar och avsägelser från uppdrag skall vara valberedningen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.

Kallelse, föredragningslista och övriga handlingar skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast tre veckor före årsmötets dag.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

 1. Antagande av föredragningslista
 2. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning.
 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 4. Val av funktionärer för årsmötet

a)ordförande
b)sekreterare
c)två protokolljusterare tillika rösträknare

 1. Behandling av årsberättelser, resultat- och balansräkningar samt
  Revisionsberättelserna.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för organisationens styrelse.
 3. Behandling av motioner.
 4. Behandling av eventuella förslag från organisationens styrelse och revisorer.
 5. Fastställande av medlemsavgift.

Stadgeenliga val av:

 1. två revisorer, av vilka minst en är av revisornämnden godkänd revisor
 2. en revisorsuppleant
 3. ordförande
 4. beslut om antal ledamöter i organisationens styrelse
 5. ledamöter i organisationens styrelse
 6. valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande skall utses

Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst. Dennas rösträtt kan utövas av annat närvarande ombud genom fullmakt. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet där inte annat stadgas. Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst utom vid val vilket avgörs genom lottning. Begärs votering skall denna ske med slutna sedlar om inte årsmötet beslutar annat.

Funktionsrätt Kalmar län täcker resekostnaderna och förtäring för årsmötesdeltagarna. Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.

Valberedningen är viktig i alla demokratiska organisationer. Dess uppdrag är att ge årsmötet råd om vem/vilka som är bäst skickade att företräda dem i olika förtroendeuppdrag. Då främst i den egna föreningen, men också i föreningar där den egna organisationen är medlem ex ABF (Arbetarnas Bildningsförbund).

Innebörden av ovanstående är att styrelsen har mandat att välja representanter till olika organ/arbetsgrupper såsom Funktionshinderrådet, Ritningsgranskningsgruppen, Fördelningskommittén och Trafikrådet.

 

 • 10 EXTRA ÅRSMÖTE
  Extra årsmöte skall hållas när organisationens styrelse så finner angeläget
  Eller då minst en tredjedel av medlemsföreningarna så kräver.

Beslut om extra årsmöte fattas av organisationens styrelse och revisorer gemensamt. Minst tre fjärdedelar av de ordinarie ledamöterna skall stödja beslutet. Om revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid den årliga revisionen ska de utlysa extra årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas minst fjorton dagar före mötesdagen. Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett inkallelse av ett extra årsmöte.

 • 11 MOTIONER

Motioner till ordinarie årsmöte skall vara organisationens styrelse tillhanda två månader före årsmötet. Motionsrätt har varje medlemsförening.

 • 12 FUNKTIONSRÄTT KALMAR LÄNS STYRELSE

Styrelsen leder organisationens löpande verksamhet och fattar nödvändiga beslut och företräder organisationen under verksamhetsåret.

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Antalet skall vara udda, ordföranden inräknad. Mandatperioden är för ordförande ett år och ledamöter två år.

Vid årsmötet skall väljas ordförande och halva antalet ledamöter.  Ordföranden väljs i särskild ordning av årsmötet. Funktionsrätt Kalmar läns kanslis anställda är inte valbara som ledamöter i organisationens styrelse. Styrelsen fördelar ansvarsposten inom sig.

Styrelsen sammanträder, på kallelse av ordföranden, minst sex gånger årligen eller då minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Det åligger ledamot att meddela förhinder.

Styrelsen utfärdar regler för attest och utser de personer som skall äga rätt att teckna organisationens firma, bank och plusgiro. Styrelsen anställer personal på kansliet samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor. Inom styrelsen utses ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande och styrelsens sekreterare. Kanslichef bör medverka.

Presidiet får mellan styrelsemötena besluta för styrelsens räkning i frågor angående den löpande förvaltningen och andra frågor som inte utan olägenhet kan anstå till nästa styrelsesammanträde. Presidiets beslut skall underställas styrelsens godkännande i efterhand.

Presidiets beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat stadgas.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollen skall justeras av ordföranden jämte två ledamöter.

Protokollet skall skickas till samtliga medlemsföreningar, till kansliet och ska också finnas på hemsidan.

 • 13 VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAP OCH REVISOR.

Organisationens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december. Organisationens styrelse skall senast 15 februari, överlämna till revisorerna årsberättelsen för revisionen inom tre veckor. Resultat- och balansräkningarna skall vara upprättade enligt god redovisningssed.

 • 14 STADGAR
  Ändringar av dessa stadgar beslutas av ordinarie årsmöte

 • 15 VILANDE FÖRENING
  Förening som inte kan få ihop en komplett styrelse eller av andra skäl inte kan fungera, kan anmäla föreningen som vilande. Anmälan ska göras till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse.
 • 16 UTESLUTNING

Medlemsförening eller styrelsemedlem som bryter mot Funktionsrätt Kalmar läns stadgar, skadar dess syften eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

 • 17 UTTRÄDE
  Medlemsförening som önskar utträde ur Funktionsrätt Kalmar län anmäler  detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträde. Medlemsavgiften betalas dock av föreningen för hela det år då årsmötet beviljat utträdet.
 • 18 UPPLÖSNING
  Funktionsrätt Kalmar läns upplösning kan endast ske med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning övertar medlemsföreningarna organisationens tillgångar och åtaganden.
  Gäller fr o m årsmötet 2019-03-24

 

Funktionsrätt Kalmar Län webbplats är ansluten till Talande Webb!
Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller fokus/nedtoning. Du kan själv ställa in hur texten ska visas. Hjälpmedlet läser webbsidor och pdf-filer och du kan spara uppläst tal som mp3.

Du kan aktivera Talande Webb så snart du kommer in på webbplatsen genom att klicka på Aktivera Talande Webb direkt under rubriken “Anslagstavlan” till höger. Om du har frågor så kontakta kansliet.

För vidare information om hur du går till väga, klicka på länken nedan:
http://www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb/