Rekommendation av Funktionsrätt Kalmar län via Folkhälsomyndigheten:

Undvik i möjligaste mån besök på Nygatan 30 och vårt kansli! Kansliet går alltid att nå via mejlen och på telefon mellan kl 8.00-12.00  på nummer 0480-27440.

Vår rekommendation är att sammankomster ställs in tills vidare och måste man ha t ex möte så begränsa till inte fler än fem personer. Det är olyckligt i årsmötestider och enligt Regionen så behöver fortfarande organisationsbidragsansökan vara inne hos Jonas Lundgren den 20 april. Kan man ha möte via telefon så är det en lösning.

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa Covid-19 utbrottet!

Styrelse och kansli på Funktionsrätt

Debatt: Regler behöver ses över för allas rätt till högre utbildning

Vill regeringen att personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv, måste begäran om höjda anslag få gehör. Men det är också viktigt att socialförsäkringens regler ses över, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige på altinget.se.

Att allt fler personer med funktionsnedsättning får stöd under sina högskolestudier är positivt. Vi vet att stöd och anpassningar kan vara avgörande för att man faktiskt klarar studierna. När Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) nu signalerar att de anslag som fördelas för att ge stöd till studerande med funktionsnedsättning är otillräckliga och behöver höjas, gör det oss därför oroade.

Vi välkomnar att Vänsterpartiet lyfter frågorna i en debattartikel i Altinget den 27 februari. För en person med funktionsnedsättning, kanske med svårigheter i grund- och gymnasieskola i bagaget, kan steget till högskolestudier vara längre än för andra. Det kan handla om en oro för att tidigare skolmisslyckanden ska upprepa sig eller för att dra på sig stora studieskulder när arbetsmarknaden ter sig osäker. Vetskapen om att stöd finns att få kan vara avgörande för att våga ta klivet. Vill regeringen att även personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv och bidra till samhället, måste begäran om höjda anslag få gehör.

Men detta handlar inte bara om vad regeringen vill. Det handlar om mänskliga rättigheter och att Sverige åtagit sig att följa FN:s funktionsrättskonvention som innebär att Sverige ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till allmän högre utbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra.

Av artikeln framgår att Vänsterpartiet har


(Läs mer)

Professionsprogram för lärare- och rektorer måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Sverige har tillsammans med en rad av våra förbund skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogrammen för lärare och rektorer.

Vi välkomnar initiativet men menar att helt avgörande, för att målet ska uppnås, är att programmen innehåller fortbildning om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få i skolan, om specialpedagogik och metodik för en flexibel lärmiljö – och för rektorerna – kunskap om hur en skola organiseras för att framgångsrikt möte behoven hos mångfalden av elever. Nu hoppas vi på ett möte med Utbildningsminister Anna Ekström (S) och Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Skrivelsen i sin helhet