Debatt: Sverige – från föredöme till riktigt dåligt exempel

Med en blomstrande ekonomi i ryggen har Sverige velat ta ledartröjan i arbetet med mänskliga rättigheter. Men devisen ”Ingen ska lämnas utanför” ekar tomt när vi ser hur personer med funktionsnedsättning halkat längre och längre efter i det svenska samhället, skriver Funktionsrätt Sverige i Expressen idag, med anledning av den nya rapporten.

I dag på den internationella funktionshinderdagen lanserar Funktionsrätt Sverige rapporten ”Respekt för rättigheter?” som innehåller omfattande kritik av Sveriges politik på funktionsrättsområdet, men också förslag till förbättringar. Rapporten som drygt 80 MR-organisationer har ställt sig bakom, är civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention.

Sverige har gått från att vara ett föredöme på området till att bli ett dåligt exempel. Med en blomstrande ekonomi i ryggen har Sverige velat ta ledartröjan i arbetet med mänskliga rättigheter och genomförandet av FN:s Agenda 2030. Men agendans devis ”Ingen ska lämnas utanför” ekar tomt mot det faktum att personer med funktionsnedsättning halkat längre och längre efter i det svenska samhället.

Rättigheterna respekteras inte

Civilsamhällets granskning av rättigheter för personer med funktionsnedsättning, drygt tio år efter att funktionsrättskonventionen trädde i kraft i Sverige, målar en mörk bild av en utveckling som backat på de flesta samhällsområden.
Huvudproblemet är att rättigheter för personer med funktionsnedsättning inte respekteras fullt ut. I Sverige är konventionen fortfarande okänd, även bland beslutsfattare. Våra organisationer vars medlemmar är personer som lever med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom, involveras inte heller fullt ut i beslut på områden som berör oss, trots att detta är en omedelbar rättighet enligt konventionen.

De ansvariga gör inte sitt


(Läs mer)

Debatt: Tandvården hör hemma i hälso- och sjukvården!

Alla ska ha rätt till en god tandhälsa oavsett inkomst, men så är det tyvärr inte idag. Många som har stora problem med tänder och munhåla avstår därför från att gå till tandläkaren. Tandvården måste omfattas av samma högkostnadsskydd som sjukvården, skriver Funktionsrätt Sverige, Tandvårdsskadeförbundet samt Mun- och halscancerförbundet i Dagens Samhälle idag.

Ingen skulle komma på tanken att amputera exempelvis ett ben bara för att patienten inte har råd med ett knäimplantat, skriver debattörerna. Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån
Orsakerna till problem med tänder och munhåla, är inte alltid självförvållade, utan kan vara ärftliga eller ha andra orsaker man själv inte råder över. Bristande tandhälsa kan också vara en konsekvens av en funktionsnedsättning.

Det kan handla om nedsatt känsel i munnen, oförmåga att hålla rent eller att ta ansvar för sin munhälsa. Tänder och tandkött kan också påverkas av läkemedel.

Tandhälsan är mycket väsentlig för livskvaliteten och för hälsan i övrigt, inte minst ur ett socialt perspektiv samt för att kunna äta och tala. En dålig tandhälsa kan i värsta fall leda till en för tidig död – kopplingarna mellan bakterier i munhålan och hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt diabetes är tydlig. Nära halva befolkningen över 50 år i Sverige har någon grad av tandlossning, som förknippas med farliga bakterier. Något som måste tolkas som ett uppenbart folkhälsoproblem.

Därför är det viktigt att alla som behöver, oavsett orsak, får möjlighet att gå till tandläkaren och åtgärda sina problem i tid. Här behövs också riktade insatser mot de grupper som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom löper
(Läs mer)

Var är funktionsrättsperspektivet?

Funktionsrättsperspektivet saknas genomgående i regeringens politik. Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med alla andra länder i Europa. Regeringen Löfven har mycket att stå till svars för när man nu ändrar i lagen och utelämnar personer med sjuk- och aktivitetsersättning från höjningen av bostadstillägget. Det handlar om personer som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan arbeta.

”Ett svek mot de allra fattigaste”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige i en kommentar. ”Vi lever i ett av världens rikaste länder och många av oss får det allt bättre, ändå sviker regeringen gång på gång de som har de största utmaningarna. Statsministerns ord om att utveckla den svenska modellen, inte avveckla den, klingar alltmer ihåligt.”

Läs Funktionsrätt Sveriges kommentar till att regeringen höjer bostadstillägget för ålderspensionärer, men utelämnar personer som lever på sjukersättning.
Läs pressmeddelandet här!

Funkis-emojier 👩🏿‍🦽🦾🦮

nya emojierNågra av de nya emojierna, här i Microsofts version.


I början av 2019 lades 230 nya emojier till i den gemensamma Unicode-standarden. Dessa har nu äntligen börjat rulla ut i höstens telefonuppdateringar! Bland de nya emojierna finns bland annat några som har med funktionsvariationer att göra; vit käpp, rullstolar, hörapparat, proteser och ledar- och assistanshundar.

Emojierna ser lite olika ut på olika plattformar, men tack vare den gemensamma Unicode-standarden får användare med olika mobiler och datorer samma emojier på sin skärm (om än med olika utseenden).

Alla nya emojier på Emojipedia (ny flik, engelska).

Nyhet från Funktionsrätt: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige är på flera punkter kritiska till utredningen. ”I vår egen granskning ser vi stora luckor i hur Sverige efterlever FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar”, säger Elisabeth Wallenius. ”Vi kan konstatera att Sverige inte klarat av att fullt ut åtgärda en enda av FN:s rekommendationer om förbättringar från 2014. Det behövs en insatsstyrka som tar fram en strategi och en handlingsplan för åtgärder.”

Strategin ska säkerställa att skattemedel används för att inkludera hela variationen i befolkningen genom att tillämpa den europeiska standarden om tillgänglighet genom universell utformning.

”Vi håller med utredaren om att det saknas politisk vilja för att skapa förändring i människors vardag. Men förslagen tar inte det helhetsgrepp som riksdagen efterfrågat och begränsar sig till vissa områden. Vi har därför tagit fram en lista med egna förslag som vi ser fram emot att prata vidare om”, säger Elisabeth Wallenius.

Läs hela Funktionsrätt Sveriges remissvar till Styrutredningen, SOU 2019:23

Läs Funktionsrätt Sveriges ”att göra-lista” till regeringen