Funktionsrätt Kalmar Län: Hem

Välkommen till Funktionsrätt!

Funktionsrätt arbete och vision

Funktionsrätt arbetar för att människor med funktionsnedsättning, ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. Funktionsrätts vision är ett samhälle för alla.

Läs mer om Funktionsrätt


 • Alla kvinnor måste skyddas från våld

  Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

  Kvinnor med funktionsnedsättning riskerar i högre grad än kvinnor utan funktionsnedsättning att utsättas för våld och övergrepp. Trots det saknas ofta funktionsrättsperspektivet i samtal om vad som behöver göras, kunskapsläget brister när det gäller utsattheten och konkreta åtgärder och insatser för att systematiskt förhindra våld saknas.

  ”Det är ett problem att små tillfälliga nedslag görs i arbetet för att motverka våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och att perspektivet inte kommer in i det systematiska arbetet för att motverka våld. Ett annat är att nödvändig statistik saknas. Utvecklingen av våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning behöver kunna följas genom statistik och indikatorer. Det saknas idag vilket bidrar till att utvecklingen på området släpar efter,” fortsätter Marie Sten.

  Dock vet vi att en kvinna med funktionsnedsättning – oavsett diagnos – inte kan räkna med att få plats på ett skyddat boende. Redan 2014 uttryckte FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning oro över det våld kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för och över den låga andel skyddade boenden som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kommittén rekommenderade Sverige att bättre identifiera våldet, att det stöd som fordras finns tillgängligt och att frågan tas upp i utbildningar för personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, skola, polis och rättsväsende.

  ”Trots kritiken från FN har inte mycket hänt. Staten måste ställa krav på att skyddade boenden måste vara tillgängliga och ha kompetens för att möta alla våldsutsatta kvinnor i behov av hjälp. Det är svårsmält att så lite görs för en stor grupp kvinnor som lever med ökad risk att utsättas för våld. Det här borde vara en prioriterad fråga”, avslutar Marie Sten.

 • Webbseminarium 17 maj: Lån av fritidshjälpmedel ger bättre folkhälsa och roligare fritid

  Fritidsaktiviteter berikar livet på flera sätt. Personer med funktionsnedsättning kan ibland behöva fritidshjälpmedel för att kunna vara aktiva på fritiden. Genom att erbjuda lån av hjälpmedel och utrustning ökar möjligheten till en aktiv fritid för fler.

  Alla vill ha möjligheten att kunna delta i fritidsaktiviteter. För att personer som har behov av fritidshjälpmedel ska ha samma möjlighet som andra att testa olika aktiviteter behöver tillgången till dessa hjälpmedel öka.

  Genom att till exempel erbjuda utlåning av fritidshjälpmedel kan kommuner och regioner bidra till att fler får bättre förutsättningar till en aktiv fritid och ett mer hälsosamt liv.

  Under webbseminariet får du veta mer om hur utlåning av fritidshjälpmedel kan gå till. Fritidsbanken och Region Värmland berättar om hur möjligheterna till en aktiv fritid kan öka med hjälp av fritidshjälpmedel och hur det bidrar till folkhälsan. Vi träffar också en person med egen erfarenhet av låneverksamhet och vilka möjligheter det har bidragit till.

  Om fritidsbanken

  Fritidsbanken lånar ut sport- och fritidsutrustning och finns i över 100 kommuner. fritidsbanken har ett nystartat projekt som går ut på att låna ut fritidshjälpmedel via sina utlåningsverksamheter.

  Sprid gärna inbjudan till fler som ni tror är intresserade!

  Anmäl dig till webbseminariet här!

  Webbseminariet är kostnadsfritt och teckenspråks- och skrivtolkas. Det är möjligt att ställa frågor under sändningen via en chatt.

  Så snart du har anmält dig via länken ovan, får du ett bekräftelsemejl på din anmälan. Webbseminariet sänds i verktyget Zoom och länk till mötet kommer att sändas ut fredagen den 14 maj.

  Varmt välkomna!

  Myndigheten för delaktighet
  Sturegatan 3, Box 1210, 172 24 Sundbyberg
  Växel: 08-600 84 00
  info@mfd.se

  Full delaktighet för alla
  Myndigheten för delaktighet, MFD, är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

 • Viktigt: Vem är i styrelsen 2021

  Vem är i styrelsen för år 2021?
  Nedanför finns det en länk till blanketten som du kan skicka till oss på Funktionsrätt så vi vet vilka som sitter i din förenings styrelse. Tack!

  Klicka här för att ladda ner blanketten

   

 • Sammanfattning av medlemskonferensen: Hur du talar så andra lyssnar
 • Press: Vi ska etablera EUPATI i Sverige

  Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige:

  Vår ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”EUPATI Sverige – en delaktig patient” har beviljats! ”Vi är mycket glada. Vårt kongressmål handlar om jämlik hälsa och det här projektet kommer att ge oss kraft att arbeta för ökad patientdelaktighet som vi vet är helt avgörande för att driva utvecklingen av vården framåt och skapa jämlik hälsa”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

  Texten på webbplatsen är kortad och något omarbetad i förhållande till pressmeddelandet som kan läsas i länken längs ned.

  Patientdelaktighet är en förutsättning för att vården ska ge önskat resultat. För patienter är också innovatörer och medskapare som med sin kunskap och sina erfarenheter kan driva utvecklingen av vården framåt. Men delaktighet i vården förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan individen och hälso- och sjukvårdsaktörer och att våra demokratiskt ledda organisationer släpps in. Idag finns försök att öka patientinvolvering, men det saknas ett organiserat, långsiktigt och oberoende finansierat arbete med att stödja patientrepresentanter.

  ”Det vill vi ändra på genom det här projektet där vi bland annat kommer att utbilda företrädare som ska bära våra medlemsförbunds röster i möten med beslutsfattare. Det är positivt att hälso- och sjukvårdsaktörer vill föra dialog med patienter, men idag sker det ofta genom en utvald patient och inte med representanter från en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation med lång erfarenhet av dessa frågor. Vi tror att vårt nya projekt EUPATI kommer att göra oss till en ännu starkare röst och hjälpa till att vända den här utvecklingen”, fortsätter Marie Sten.

  Funktionsrätt Sverige och våra 46 medlemsförbund kommer i samverkan med bland andra Nätverket mot cancer och Ågrenska genomföra utbildningar som ska stärka blivande patientföreträdare. Vi kommer också samverka med centrala myndigheter, läkemedelsindustriföreningen och inte minst med Swelife. Swelife har redan bistått oss med stöd för översättningen av EUPATI toolbox som är en kunskapssajt om läkemedel, kliniska studier med mera.

  ”Ett ökat patientinflytande kommer att bidra till en effektiv, mer inkluderande och hållbar vård som är nära individen och jämlik över landet. Dessutom kommer mjuka värden som är av betydelse för individen att kunna tas tillvara. Det kommer att förändra vården till det bättre för de med störst behov”, avslutar Marie Sten.

  EUPATI, The European Patients’ Academy, är ett EU-initierat patientdrivet projekt som nu är etablerat som EUPATI Foundation. EUPATI syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang inom läkemedelsutveckling och behandling. Målet är att utbildade patienter ska kunna föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på nationell och europeisk nivå. Idag finns EUPATI i 22 europeiska länder, inklusive Sverige.

  Funktionsrätt Sverige kommer att starta projektet till hösten.

 • Information från Region Kalmar Län: Vaccination mot covid-19

   

 • Funktionsrättsbyrån blir verklighet

  Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige:

  Idag har vi fått positivt besked från Allmänna arvsfonden. Vår idé om en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning blir verklighet! ”Det här är efterlängtat och välkommet! Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

  Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt. Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

  ”Vår vision är att Funktionsrättsbyrån blir en stark rikstäckande aktör dit människor med funktionsnedsättning kan vända sig för att få individuellt stöd. Genom Arvsfonden får vi möjlighet att tillsammans med funktionsrättsrörelsen bygga upp verksamheten under projektets tre år, men stödet behöver finnas kvar så länge som människors rättigheter inte tillgodoses”, avslutar Nicklas Mårtensson.

  Funktionsrättsbyråns primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och anhöriga som behöver stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Funktionsrättsbyråns verksamhet ska byggas upp stegvis. Projektet planeras att starta till hösten.


  Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

   

 • Konferens: Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen 16:e juni 2021

  Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en förmiddag med fokus på universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen. Genom konferensen får du kunskap om hur universell utformning kan användas för att skapa generella lösningar som fungerar för fler och som minskar behovet av individuella lösningar och kostsamma åtgärder i efterhand.

  För många personer med funktionsnedsättning är den fysiska miljön avgörande för möjligheten att kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att kunna delta i samhället. Många brister i tillgängligheten finns sedan tidigare samtidigt som nya skapas vid ny- eller ombyggnation. Hur kan vi bygga ett samhälle som fungerar för så många som möjligt redan från början?

  Målgrupp för dagen är tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommun eller region som arbetar med samhällsbyggnad, tillsyn, fysisk planering och/eller enkelt avhjälpta hinder. Du som arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor, social hållbarhet och/eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

  Konferensen genomförs digitalt förmiddagen den 16:e juni och du anmäler dig kostnadsfritt via Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag är den 2:a juni.

  Välkommen!

  Vid frågor kontakta Erik Lindqvist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
  010 – 22 44 513, erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se

 • Samordningsförbundet bjuder in till: Klas Hallberg Föreläsaren, Författaren, Husfilosofen

  Vi bjuder Dig på en timme med en av landets finurligaste tänkare

  Klas Hallberg

  Föreläsaren, Författaren, Husfilosofen

  Efterfrågan efter Klas föreläsningar är större än någonsin. Under pandemins år föreläser han från sin hemmastudio där han peppar folk att både orka, våga och vilja fortsätta skapa värde och må bra.

  Klas vill tillföra energi, perspektiv och förslag kring hur vi ska förhålla oss till en alltmer osäker tillvaro.

  Klas Hallberg har föreläst i över tjugo år och är en av Sveriges mest framstående föreläsare. Hans scennärvaro fångar åhörarna på ett enastående sätt och han har förmågan att ruska om dem mentalt på ett sätt som få behärskar.

  Föreläsningarna är en blandning av humor och djupaste allvar. Han är sedan många år en av Sveriges bästa och mest efterfrågade föreläsare, och nyligen rankad som en av världens bästa talare.

  Innan Klas ställde sig på scen ägnade han åratal att lära sig allt om inlärning, kommunikation, prestations-psykologi, accelererat lärande, snabbläsning, hälsa och egen utveckling. Den kunskapen använder han på scen.

  18 maj 2021, kl. 11.00 – 12.00

  Digital föreläsning. Länk skickas någon dag innan till den adress du anger i anmälan.
   Anmälan via www.samkalmarlan.se, fliken Events

  Save the date:
  Läs mer på http://www.samkalmarlan.se
  Digital föreläsning Mats Karlsson 21 april

 • Hjälpmedelsriksdagen: “Leva och fungera”

  Funktionsrätt Kalmar län deltog den 13 april på Hjälpmedelsriksdagen ”Leva och fungera”. Socialminister Lena Hallengren invigde dagen och det är politiker, människor i vardagen som är i behov av hjälpmedel, forskare m m

  Bra att frågorna lyfts och syns mer!
  
  Informativ text om hjälpmedelsriksdagen
  
  
  
  
  
  
  
  
 • Idéburna nätverket Kalmar Län

  Denna förening ska vara språkröret till regionen. Samla krafterna hos de idéburna på regional nivå för att kunna föra strategiska samtal med regionen såväl i normala förhållanden som i kriser typ pandemin. Man kan också se detta som ett demokratiskt upplägg då det i nuläget är många organisationer som inte har egna kanaler till regionen. Vissa andra har “gräddfil” och etablerade nätverk.

  Några av de “starka” organisationerna har lyft just detta. De anser att det är obalans i dagens situation och vill skapa möjligheter för andra att delta på lika villkor. Vi ser nu också att kyrkan/stiftet eventuellt ansluter sig till arbetet. De deltar i bl a Överenskommelsen i Östergötland redan. Tanken är sedan att t ex Funktionsrätt Kalmar län är spindeln i nätet för sina medlemsföreningar och att kommunikationen ska kunna föras snabbt åt båda håll med den nya föreningen för att snabbt kunna mobilisera då det behövs. Samma gäller för andra organisationer.

  Hela syftet med detta är att idéburen sektor och regionen ska samla sig vid samma bord för att gemensamt söka lösningar på olika utmaningar i samhället. Vilka som sedan kan bidra beror ju på vilken fråga det rör sig om. Det handlar inte om att regionen ska ge uppdrag till föreningar utan att man på lika villkor ska jobba lösningsorienterat. Samarbetet mellan idéburen och offentlig sektor kan exempelvis bli ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) i framtiden.

 • Respekt för rättigheter

  Hej,

  Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är tyvärr lika aktuell idag som när vi släppte den tredje december 2019. Rapporten består av 120 sidor omfattande kritik av funktionsrättspolitiken i Sverige, men också av 134 konstruktiva förslag till förbättringar.

  Varenda en av de 33 artiklarna och de brister vi blottlagt och våra förslag till förändringar går att härleda till människors vardag i Sverige. Så ska de ses och så kan de användas i intressepolitiskt arbete, där rapporten framöver kommer att vara vårt viktigaste verktyg.

  Rapporten går att beställa från oss. Den kostar 50 kronor + frakt, den lättlästa kostar 20 kronor + frakt.

  Mejla din beställning till info@funktionsratt.se

  Skriv hur många ex du vill ha, leveransadress, och fakturaadress om det är en annan än leveransadressen.

  Vi har haft ett antal webbinarier utifrån de olika artiklarna i rapporten och de finns alla att se på vår Youtube-kanal.

  Läs mer om rapporten på www.respektförrättigheter.se

  Hälsningar

  Marre Ahlsén

 • Alla har något att berätta, föreläsare: ”Efter alla dessa år som jag hade känt mig dum var det en oerhörd lättnad att få svaret”

 • Alla har något att berätta, föreläsare: Emelie Nilsson har hittat tryggheten och är redo att berätta sin historia

 • Lika Unika Akademi

 • Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

  Identifikation går att skaffa även om man inte har åldern eller andra orsaker.
  Det heter Freja ID plus och verkar användas av många, även yngre och personer med funktionsnedsättning. Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

  För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

  Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

  Läs mer på deras hemsida, direktadress nedan:
  https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/freja-eid/

  frejaeid

 • Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet

  Viktig information om Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet våren 2021 till medlemsföreningar, andra organisationer samt samarbetspartners!

  Funktionsrätt Kalmar län följer de allmänna råden för föreningar samt råden för arbetsplatser som Folkhälsomyndigheten har. Covid-19 sprids med ökad kraft  och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Allmänna råden:

  För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsplatser:

  1. regelbundet tvätta händerna och använda handsprit
  2. hålla avstånd
  3. arbeta hemifrån så mycket som möjligt
  4. undvika onödiga resor, framförallt på rusningstider och använda munskydd i kollektivtrafiken
  5. informera personal och berörda av verksamheten om åtgärderna

  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

  Vi fortsätter att arbeta för att ge stöd och underlätta för medlemsföreningarna, dock på situationsanpassade sätt. Mejla oss t ex material så gör vi trycksaker och placerar i föreningens fack. Då kan ni hämta t ex på kvällar när det är tomt i våra lokaler.

  Nyhet! Medlemmar kan boka Zoom digitalmöte hos Funktionsrätt, då vi inhandlat sådan licens.

  Styrelsen har haft distansmöten sedan i vår och det fungerar väl.  Hör av er så hjälper vi er med att komma igång med digitala möten.

  Ska ni ändå träffas fysiskt, så ska det vara av nödvändiga skäl enligt rekommendationerna. Det        måste i så fall vara på kvälls- och helgtid för att minska smittspridning och undvika för många personer i lokalerna samtidigt (max 8). Det är förening som anordnar träff som är ansvarig för att följa lagen. Hör av er till Lena Berglund på 0480-43 08 56 eller nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se för ”smakliga” beställningar!

  Funktionsrätts kansli är stängt sedan 7 januari-21. Tillgänglighetsarbetet fortsätter, fast under andra arbetsformer, och troligtvis blir årsmötet i digital form den 28 mars. Personal är vanligtvis, nåbar på telefon, mellan kl 8.00-12.00 på telefonnummer 0480-43 08 52. Om vi inte kan svara så ringer vi upp dig så snart som möjligt. Enklast att komma i kontakt med oss på kansliet, är att skicka mejl till någon av mejladresserna som följer:

  kansliet@funktionsrattkalmarlan.se Anneli, kanslist
  nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se Lena B, kanslist och beställningar
  sara@funktionsrattkalmarlan.se Sara, kanslichef
  nils-allan@funktionsrattkalmarlan.se Nils-Allan, kassör
  joakim@funktionsrattkalmarlan.se Joakim, Hemsida/Sociala medier

  Styrelsens kontaktuppgifter och aktuell information hittar ni på vår hemsida:
  Klicka här för att komma till uppgifterna

  Ta hand om er!  Med vänliga hälsningar kansliet och styrelsen

  Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet

 • Munskydd i kollektivtrafiken

  Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

  Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

  I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget. Företagen uppmanas också att informera resenärerna om att och hur munskydd bör bäras. De rekommenderas också att planera för hur avfallet ska tas omhand.

  Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

  Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/munskydd-i-kollektivtrafiken-fran-den-7-januari/

 • Samverkansplattform Kalmar Län

  Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

  Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet att utföra riktiga uppdrag och få en inkomst stärker individernas självkänsla och människovärde.

  Dessutom får de organisationer som anlitar föredragshållarna kompetens om funktionsnedsättningar och tillgänglighet och blir bättre på att anpassa sina arbetsplatser till arbetstagare med funktionsvariationer. Färdigheten att informera och hålla föredrag ökar också individernas attraktivitet på arbetsmarknaden. Tillgänglighetsarbetet i samhället går sakta framåt och projektet kan bidra till öka takten. Funktionsrätt Kalmar län siktarpå att utbilda 20 personer till informatörer under projektet.

  Vi på Funktionsrätt Kalmar Län hoppas på ett givande och viktigt projekt för att öka tillgängligheten!

  Låter det spännande ? Vill du veta mer? Kanske känner du igen dig som en av projektets föredragshållare?

  Så kul!
  Kontakta Sara på kansliet på e-post:
  sara@funktionsrattkalmarlan.se
  t nr 073-0610146

   

   

 • Videomöte – Utlåning av Zoom-licens

  Vi kan nu erbjuda våra medlemsföreningar som en del av vår medlemsservice, utlåning av 1 st Zoom-licens, ta kontakt med sara@funktionsrattkalmarlan.se eller joakim@funktionsrattkalmarlan.se.

 • Oskarshamn först ut i bokprojekt för barn med funktionshinder

  Just nu håller stadsbiblioteket i Oskarshamn på att se över sin hylla med böcker för funktionshindrade.  I veckan fylldes utbudet på med en gåva från organisationen Funktionsrätt i Kalmar län.

 • Informationsbrev om nya barnböcker med funkisfokus

  Ett samarbete mellan idéburna organisationer och Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  Presentation

  Funktionsrätt Kalmar län är länets största samarbetsorganisation med 30 medlemsföreningar. Dessa föreningars verksamheter präglas av stöd och information, gemenskap och påverkan.

  Funktionsrätt drivs av en styrelse som tar beslut kring påverkan för att försöka förbättra vård och omsorg, hjälpmedel, kollektivtrafik och tillgänglighet i vårt samhälle. Organisationens kansli bedriver också utbildningar, konferenser samt stöd och service till medlemmarna.

  Vi har just nu ett projekt tillsammans med Coompanion för att stödja personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Det heter Samverkansplattform Kalmar län. Boka gärna någon av våra föreläsare för ökad insikt om personer med funktionsnedsättnings livsvillkor!

  Funkibator förlag är ett socialt bokförlag som drivs av Funkibator ideell förening. Deras fokus är barnböcker med funkisfokus, både synliga och dolda funktionsvariationer. De arbetar även brett när det gäller inkludering och normmedvetenhet i både text och bilder i sina böcker, där inkludering/tillgänglighet kvalitetssäkras av bland annat olika etnicitet, könstillhörighet, sexuell läggning och kroppsformer etc 

  Information:
  Under våren så började Funktionsrätt arbeta kring Funkibator förlags barnböcker. Titlarna har alla funkisfokus och med det menar vi att de har innehåll för att öka förståelsen och bidra till kunskap om en bredd av funktionsnedsättningar. Genom enkla, tydliga texter och roliga bilder så ges tillgänglighetsarbetet en ”rejäl skjuts framåt”!

  Alla är olika och det är bra!

  Då Barnkonventionen blivit lag så vill vi synliggöra barn och unga lite extra i vårt organisationsarbete. Funktionsrätts styrelse kom med initiativet att köpa in och ge böckerna till de stora biblioteken i länet.

  För att Funkibators böcker ska komma fler till del så har vi på Biblioteksutveckling kompletterat så att alla tolv kommuner får ett bokpaket.

  Tillsammans hoppas vi att böckerna ska komma till glädje och nytta!

 • Film om smittspridning för personer med Intellektuell funktionsnedsättning

  Myndigheten för delaktighet har kommit ut med ett nytt nyhetsbrev – för att ta del av hela nyhetsbrevet klicka här. Det innehåller bland annat detta nedan, en information som är viktig att sprida.

  Vikten av att alla kan ta del av och förstå viktig samhällsinformation har blivit allt tydligare i och med coronapandemin.

  Vi har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om smittspridning och hur skyddsutrustning fungerar riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Se den och sprid den gärna så är vi är fler som hjälps åt för att minska smittspridningen!

  Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning

  Här finns även annan tillgänglig information om pandemin.

  Tillgänglig information om pågående smittspridning

  Källa: https://www.mfd.se/

 • Skrivtolk vid video/telefonmöte

  RTP´s ordförande tipsar om att det går att beställa skrivtolk även vid video/telefonmöte t ex via Zoom eller Teams.

  Bild på Skrivtolning

 • SOS Alarm via sms-tjänst

  Bild på en hand som håller i en telefon

  Visste du att du som har tal- eller hörselnedsättning kan kontakta nödnumret 112 via sms-tjänsten SMS112 eller texttelefon? För att använda tjänsterna måste du vara registrerad via SOS Alarms hemsida.

  Mer om tjänsterna