Debatt: Funktionsrätten ska med – i all politik

Personer med funktionsnedsättning har på många sätt osynliggjorts i Coronakrisen. Det blottar bristen på styrning och ledning inom funktionsrättspolitiken. Nu behövs en funktionsrättspolitik som styrs av ambitionen om att samhället är för alla. Det skriver vår ordförande Elisabeth Wallenius på altinget.se.

Utvecklingen mot ett samhälle för alla går för långsamt. Det finns indikationer på att den har stagnerat eller gått bakåt inom flera centrala områden som skolan, socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Som en konsekvens av detta ökar den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning. Det skriver Myndigheten för Delaktighet (MFD) i uppföljningen för 2019. MFD framhåller både ökad politisk målmedvetenhet för att nå uppsatta mål och behov av styrning och förändringstryck inom funktionsrättsspolitiken. Kritiken är allvarlig.

Inom EU pågår ett intensivt arbete med att förbereda en ny funktionsrättsstrategi som ska följa den som går ut 2020. I Sverige har vi varit strategilösa sedan 2016. Det kanske förklarar varför vi ser framsteg från Bryssel, men bakslag i Sverige. Vi kan konstatera att där Sverige går framåt är just inom områden som EU – genom sina direktiv – tvingar oss till det. EU har fattat beslut om flera lagar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, som rör bland annat upphandling, webb, medier och vissa digitala tjänster.

Funktionsrättsrörelsen har i dagarna haft ännu ett samråd med regeringen, om hur Sverige ska fortsätta arbetet mot ett samhälle för alla. I november gick remisstiden ut för den så kallade Styrutredningens förslag och behovet av en ny funktionsrättsstrategi är skriande. Detta har ställts på sin spets under Coronakrisen när livsviktig krisinformation inte
(Läs mer)

För barn om corona

Vill du veta mer om corona? 1177 har gjort en film om vad coronaviruset är, och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittad. De har även samlat tips och länkar på sin hemsida, till exempel om vad du kan göra om du är orolig. För barn om corona.

 

Debatt: Låt inte personer med funktionsnedsättning stå tillbaka i krisen

En samhällskris av den här digniteten prövar oss alla. Men i raden av många snabba beslut som måste fattas, får inte den samlade effekten bli att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar återkommande får stå tillbaka. Vårt gemensamma värnande om mänskliga rättigheter och allas lika värde har aldrig varit viktigare än nu, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige i ETC idag.

I spåren av pandemin prövas vårt samhälle. Vi som medborgare och medmänniskor ställs inför nya situationer vi aldrig tidigare upplevt. Både positiva och negativa nya beteendemönster uppstår. Medan vissa tömmer matbutiker och hamstrar för att skydda sig själva, hittar andra nya och innovativa lösningar i omtanke om andra. I Sverige verkar vi vara rätt följsamma till myndigheternas råd, men liksom i andra länder som upplever kris, agerar vi som enskilda människor med liknande oro och irrationella beteenden, men också med omtanke och solidaritet med andra.

Våra samhällsinstitutioner prövas också. Sjukvård, skola, omsorg och andra bärande funktioner ställs inför helt nya utmaningar och tvingas göra nya prioriteringar i ett nytt landskap där förutsättningarna ständigt förändras. Vi är övertygade om att kommuner, regioner och statliga myndigheter gör sitt yttersta för att hantera sin verksamhet och att prioriteringar för att rädda liv och hälsa alltid går först. När det uppstår hinder i regelverk för att kunna göra motiverade omprioriteringar, är det bra att de uppmärksammas och åtgärdas så att byråkrati inte står i vägen för klok handling.

Inom funktionsrättsrörelsen bär vi ändå med oss en del oroande erfarenheter från våra systerorganisationer i andra länder som tidigare drabbats av
(Läs mer)

Rekommendation av Funktionsrätt Kalmar län via Folkhälsomyndigheten:

Undvik i möjligaste mån besök på Nygatan 30 och vårt kansli! Kansliet går alltid att nå via mejlen och på telefon mellan kl 8.00-12.00  på nummer 0480-27440.

Vår rekommendation är att sammankomster ställs in tills vidare och måste man ha t ex möte så begränsa till inte fler än fem personer. Det är olyckligt i årsmötestider och enligt Regionen så behöver fortfarande organisationsbidragsansökan vara inne hos Jonas Lundgren den 20 april. Kan man ha möte via telefon så är det en lösning.

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa Covid-19 utbrottet!

Styrelse och kansli på Funktionsrätt

Tips: Hjälp till att hämta ut mediciner

Tips i corona-tider: Att kunna hämta ut receptbelagda mediciner till en granne, vän eller anhörig kan vara bra i dessa tider, när vi inte vill sprida smitta till varandra i samhället. Om du själv eller en vän har förkylningssymptom och inte vill gå till apoteket så kan vi hjälpa varandra. För att kunna hämta ut någon annans receptbelagda avgiftsfria medicin behövs:

  • Personen som behöver medicinernas legitimation
  • Din egen legitimation
  • En påskriven fullmakt

Fullmakten kan vara antingen en fysisk fullmakt på pappersblankett, eller en digital fullmakt som du registrerar på internet. Du skapar en fullmakt så här:

  • En fysisk fullmakt: på de fysiska apoteken har de pappersblanketter för fullmakt, hämta en sådan och skriv under tillsammans med den du ska hämta ut medicin för. Om du har en skrivare hemma kan du även skriva ut blanketten för fullmakt från  ehälsomyndighetens webbplats.
  • En digital fullmakt: på webbapoteket kan du registrera fullmakt genom att koppla ditt personnummer till den vars recept du ska hämta ut på dennes apotekskonto. Detta är bra om du på lång sikt ska hämta mediciner åt någon annan.

Läs mer: Att handla med fullmakt (apoteket.se)

Har du frågor om fullmakt kan du ringa Apotekets Kundservice: 0771-450 450.

Samverkansplattform Kalmar Län

Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet
(Läs mer)