Årsmöte 15 mars – Nominera!

Funktionsrätt Kalmar Län har årsmöte söndag den 15 mars på Forum i Oskarshamn med lunch från kl 12.00, kallelse till årsmöte kommer. Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse. Nomineringar kan fortfarande mottas av valberedningens Bengt-Olof Davidsson. Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 19 januari 2020 som era nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda.

Tryck på länkarna nedan för att ladda hem följande dokument:

Nomineringsinformation
Nomineringsblankett ordförande
Nomineringsblankett revisor
Nomineringsblankett styrelseledamot

Nyhet från Funktionsrätt: Ett steg på vägen mot en mer inkluderande skola

Regeringens förslag att lärarutbildningarna ska ge utökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett steg i rätt riktning. Funktionsrätt Sverige har under många år drivit frågan om att lärar- och rektorsutbildningarna behöver ökade kunskaper om olika funktionsnedsättningar, inte minst om dess pedagogiska konsekvenser i lärmiljön.

”Det här är en oerhört viktig fråga för oss”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Under senare år har vi sett att antalet elever som inte går i skolan och som går ut skolan utan fullständiga betyg ökat. Och det är klart att det är svårt att identifiera och möta behov hos mångfalden av elever om man saknar kunskap om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar får i skolan. Vi ser regeringens förslag som ett viktigt steg.”

Men det är inte bara kunskaper om olika funktionsnedsättningar eller tillstånd som saknas, utan också en förståelse för de hinder i lärmiljön som kan påverka vid en funktionsnedsättning. Här krävs exempelvis bredare och djupare kunskaper i metodik och didaktik utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt.

”Målet måste vara att skapa en inkluderande skola med en flexibel lärmiljö som är pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgänglig för så många elever som möjligt”, säger Elisabeth Wallenius. ”Idag integreras elever med funktionsnedsättning i skolan utan att inkluderande förutsättningar görs i lärmiljön. Vi vill se en nationell handlingsplan som utgår ifrån universell utformning och inkludering i skolan enligt FN:s funktionsrättskonvention. Det är en av rekommendationerna i vår rapport ”Respekt för rättigheter?” som utgör civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention.”

Länk till rapporten
Länk till regeringens förslag

Samverkansplattform Kalmar Län

Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet
(Läs mer)

Se riksdagsseminariet om rapporten ”Respekt för rättigheter?”

Nu kan du se filmerna från riksdagsseminariet den 3 dec då rapporten Respekt för rättigheter? lanserades.

Lansering av rapporten ”Respekt för rättigheter?”

Riksdagsseminarium den 3 dec på Internationella funktionshindersdagen

Moderator: Madeleine Beerman

Värdar: Pia Steensland (Kd), Mikael Dahlqvist (S) i samverkan med Funktionsrätt Sverige

 • Inledning: Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
  Andrea Bondesson
  , jurist och människorättsexpert
 • Läget i Sverige 2019: Civilsamhället rapporterar
 • Panelsamtal med riksdagsledamöter:
  Bengt Eliasson (L) ledamot Konstitutionsutskottet
  Ali Esbati (V), ledamot, Arbetsmarknadsutskottet
  Hampus Hagman (Kd), suppleant Näringsutskottet, Civilutskottet Camilla Hansén, (Mp) Konstitutionsutskottet
  Mats Wiking (S), Socialutskottet
  Maria Stockhaus (M) vice ordf Utbildningsutskottet
  Solveig Zander (C), led Socialförsäkringsutskottet  och Trafikutskottet
 • Framåtblickande vision för funktionsrätt
  Alejandro Modero
  , EDF inslag om hur Europaparlamentet arbetar med funktionsrättskonventionen

Filmerna från seminariet

Nyhet: Vi förväntar oss lagändringar som säkerställer samtliga moment för alla grundläggande behov

Idag har Funktionsrätt Sverige skickat in remissvar till förslaget ”Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning”. Vi ser positivt på att regeringen vill förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Men vi är starkt kritiska till förslaget att i lagtext skriva in gällande praxis om att grundläggande behov endast ska räknas till den del hjälpbehovet som är av mycket privat och integritetskänslig karaktär.

Det skulle innebära att den rättstillämpning som nu strider mot lagens intentioner och förarbeten skulle lagfästas för gott.

Nu förväntar vi oss att regeringen återkommer med förslag till förtydligande lagändringar som säkerställer att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska vara grundande för rätten till assistansersättning. Det är den enskilt viktigaste och mest brådskande lagändring som behöver göras för att säkerställa att lagen tillämpas utifrån dess intentioner och förarbeten.

Läs hela remissyttrandet