Tips: Hjälp till att hämta ut mediciner

Tips i corona-tider: Att kunna hämta ut receptbelagda mediciner till en granne, vän eller anhörig kan vara bra i dessa tider, när vi inte vill sprida smitta till varandra i samhället. Om du själv eller en vän har förkylningssymptom och inte vill gå till apoteket så kan vi hjälpa varandra. För att kunna hämta ut någon annans receptbelagda avgiftsfria medicin behövs:

  • Personen som behöver medicinernas legitimation
  • Din egen legitimation
  • En påskriven fullmakt

Fullmakten kan vara antingen en fysisk fullmakt på pappersblankett, eller en digital fullmakt som du registrerar på internet. Du skapar en fullmakt så här:

  • En fysisk fullmakt: på de fysiska apoteken har de pappersblanketter för fullmakt, hämta en sådan och skriv under tillsammans med den du ska hämta ut medicin för. Om du har en skrivare hemma kan du även skriva ut blanketten för fullmakt från  ehälsomyndighetens webbplats.
  • En digital fullmakt: på webbapoteket kan du registrera fullmakt genom att koppla ditt personnummer till den vars recept du ska hämta ut på dennes apotekskonto. Detta är bra om du på lång sikt ska hämta mediciner åt någon annan.

Läs mer: Att handla med fullmakt (apoteket.se)

Har du frågor om fullmakt kan du ringa Apotekets Kundservice: 0771-450 450.

Rekommendation av Funktionsrätt Kalmar län via Folkhälsomyndigheten:

Undvik i möjligaste mån besök på Nygatan 30 och vårt kansli! Kansliet går alltid att nå via mejlen och på telefon mellan kl 8.00-12.00  på nummer 0480-27440.

Vår rekommendation är att sammankomster ställs in tills vidare och måste man ha t ex möte så begränsa till inte fler än fem personer. Det är olyckligt i årsmötestider och enligt Regionen så behöver fortfarande organisationsbidragsansökan vara inne hos Jonas Lundgren den 20 april. Kan man ha möte via telefon så är det en lösning.

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa Covid-19 utbrottet!

Styrelse och kansli på Funktionsrätt

Debatt: Regler behöver ses över för allas rätt till högre utbildning

Vill regeringen att personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv, måste begäran om höjda anslag få gehör. Men det är också viktigt att socialförsäkringens regler ses över, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige på altinget.se.

Att allt fler personer med funktionsnedsättning får stöd under sina högskolestudier är positivt. Vi vet att stöd och anpassningar kan vara avgörande för att man faktiskt klarar studierna. När Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) nu signalerar att de anslag som fördelas för att ge stöd till studerande med funktionsnedsättning är otillräckliga och behöver höjas, gör det oss därför oroade.

Vi välkomnar att Vänsterpartiet lyfter frågorna i en debattartikel i Altinget den 27 februari. För en person med funktionsnedsättning, kanske med svårigheter i grund- och gymnasieskola i bagaget, kan steget till högskolestudier vara längre än för andra. Det kan handla om en oro för att tidigare skolmisslyckanden ska upprepa sig eller för att dra på sig stora studieskulder när arbetsmarknaden ter sig osäker. Vetskapen om att stöd finns att få kan vara avgörande för att våga ta klivet. Vill regeringen att även personer med funktionsnedsättning ska få chans att själva forma sina liv och bidra till samhället, måste begäran om höjda anslag få gehör.

Men detta handlar inte bara om vad regeringen vill. Det handlar om mänskliga rättigheter och att Sverige åtagit sig att följa FN:s funktionsrättskonvention som innebär att Sverige ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till allmän högre utbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra.

Av artikeln framgår att Vänsterpartiet har


(Läs mer)

Professionsprogram för lärare- och rektorer måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Sverige har tillsammans med en rad av våra förbund skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogrammen för lärare och rektorer.

Vi välkomnar initiativet men menar att helt avgörande, för att målet ska uppnås, är att programmen innehåller fortbildning om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få i skolan, om specialpedagogik och metodik för en flexibel lärmiljö – och för rektorerna – kunskap om hur en skola organiseras för att framgångsrikt möte behoven hos mångfalden av elever. Nu hoppas vi på ett möte med Utbildningsminister Anna Ekström (S) och Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Skrivelsen i sin helhet

Cancerområdesmöte

Den 5 feb 2020 hade Funktionsrätts ordförande Åke Ring, kanslichef Sara Cullin Rinaldo och Anneli Nilsson från Bröstcancerföreningen möte med Helene Wendell, processledare på cancercentrum sydöstra regionen och Jessika Eriksson, cancersamordnare på Region Kalmar län.

Ett bra möte då information om cancervårdens nuläge gavs och ett möjligt nätverk diskuterades former kring.

Jessika och Helene fick en visning av vårt kansli på Funktionsrätt Kalmar län.

Rocka sockorna 21 mars!

21 mars rockar vi sockorna för allas lika värde! Alla kan vara med att manifestera allas rätt att vara olika – ta på dig olika strumpor idag. Datumet 21 mars har valts till World Down Syndrome Day därför att människor med den vanligaste formen av Downs syndrom, trisomi 21, har 3 kromosomer istället för 2 på kromosom 21. Därför passar 21/3 så bra!

Funktionsrättsrörelsen vill se omtag av arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras. ”Situationen har sett likadan ut i många år”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor. Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion.”

Bilden delas av den samlade funktionsrättsrörelsen som i en skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uttrycker en stor oro för våra medlemmars möjligheter att få stöd till arbete.

En del personer med funktionsnedsättning har inga särskilda behov av stöd för att få arbete. De har i jämförelse med övriga befolkningen en relativt hög sysselsättningsgrad och möter i stort inte andra hinder än de flesta.

”Men andra upplever stora svårigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Hela tio procent av befolkningen, drygt 600 000 personer i arbetsför ålder, uppger att de har en funktionsnedsättning som utgör ett hinder för att de ska få ett arbete. Bland dessa är sysselsättningsgraden betydligt lägre än för den övriga befolkningen. De senaste årens starka arbetsmarknad har gynnat andra grupper men inte denna, vilket blir ett tydligt kvitto på att de arbetsmarknadspolitiska stöden inte fungerar.”

Rörelsen ser att utmaningarna inte uteslutande handlar om Arbetsförmedlingens framtida uppdrag,

”Lösningarna ligger i hela den breda arbetsmarknadspolitiken, däribland hur stöden är utformade och styrs”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Personer med funktionsnedsättning är ju ingen homogen grupp, tvärtom ser behoven av stöd mycket olika ut. Vissa har ett behov av fungerande arbetshjälpmedel, andra har behov av personligt stöd. En del stödbehov är


(Läs mer)

Nyhet från Funktionsrätt: Äntligen går Regeringen vidare med LSS – nu vill funktionsrättsrörelsen vara med från början

”Den angelägna frågan om LSS har stått still ett år, och därför välkomnar vi att regeringen äntligen går vidare med initiativ för att förbättra den personliga assistansen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige om regeringens förslag. ”Nu när man lagt den gamla LSS-utredningen bakom sig, ser vi fram emot att den nya utredningen från början för en bredare dialog med funktionsrättsrörelsen.”

Frågan om vad som kan tolkas som normalt föräldraskap är mycket angelägen, många föräldrar får på tok för lite stöd idag.

”Det är positivt att utgångspunkten i utredningen är att barns rätt till personlig assistans ska tryggas, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”En viktig aspekt är också att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska ha rätt till den avlastning de behöver för att kunna förena familjeliv med arbete, på samma sätt som andra föräldrar.”

Vi ser också fram emot en förstärkning av rätten till personlig assistans vid egenvård. Det är vanligt att patienter blir ordinerade egenvård och det måste vara möjligt även om man har en funktionsnedsättning och behöver stöd att utföra sin egenvård.

”Det är troligt att vi kommer att ha mer att säga när vi får direktivet till utredningen, men vi är positiva till ansatsen”, avslutar Elisabeth Wallenius. ”Vi hoppas att regeringen även tar tag i problemen med övriga LSS-insatser snart, det är inte endast personlig assistans som dras med stora problem.”

Regeringens pressmeddelande

Samverkansplattform Kalmar Län

Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet
(Läs mer)