Välkommen!

 • Viktig information om covid-19 och sommaren från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

  Hej!

  Det är sommar och vi hoppas att alla får njuta av den, trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi och måste följa de råd och rekommendationer som gäller. Vi ser att många tar ansvar för att minska smittspridningen. Kurvan över antalet smittade sjunker. Men läget är fortsatt allvarligt och om den positiva utvecklingen ska fortsätta så är det viktigt att vi alla, oavsett ålder, fortsätter följa de rekommendationer som gäller för att undvika att bli smittade och att smitta andra. Det viktigaste är att hålla fysiskt avstånd till varandra på gator och torg, i parker och på badstränder och i alla andra sammanhang som sommar och semester lockar till.

  Här kommer ett utskick med aktuell information om coronaviruset. Använd det som passar för just din organisation och sprid det gärna vidare. På så sätt bidrar din organisation till att viktig information når ut till så många som möjligt och att vi tillsammans fortsätter hjälpas åt att bromsa smittan.

  Länklista: 

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Material för sommaren 2020:

  https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/informationssatsning-om-det-nya-coronaviruset/material-som-syns-i-satsningen/

  • Webbplatsen krisinformation.se med aktuell information om covid-19:

  https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/aktuellt-om-covid-19

  https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages/lattlast1

  • Folkhälsomyndigheten, film om att hålla avstånd ute:

  https://www.facebook.com/Folkhalsomyndigheten/videos/288409035730919

  Var rädda om varandra i sommar!

 • Glad sommar!

  Kansliet har semesterstängt v.28 – 32, vi önskar alla våra samarbetspartners och medlemmar en riktigt fin sommar!

  Sommarbild där kansliet önskar Glad sommar

 • En riktigt skön och lugn sommar

  En riktigt skön och lugn sommar önskar vi alla medlemmar och samarbetspartners!
  Kansliet Funktionsrätt i Kalmar län

 • Midsommarlediga

  Kansliet är lediga torsdag den 18 juni och fredag den 19 juni och är åter på jobbet måndagen den 22/6. Vi önskar alla en trevlig midsommar!

  Bild på himmel och midsommarstång

 • Skrivtolk vid video/telefonmöte

  RTP´s ordförande tipsar om att det går att beställa skrivtolk även vid video/telefonmöte t ex via Zoom eller Teams.

  Bild på Skrivtolning

 • Debatt: Funktionsrätten ska med – i all politik

  Personer med funktionsnedsättning har på många sätt osynliggjorts i Coronakrisen. Det blottar bristen på styrning och ledning inom funktionsrättspolitiken. Nu behövs en funktionsrättspolitik som styrs av ambitionen om att samhället är för alla. Det skriver vår ordförande Elisabeth Wallenius på altinget.se.

  Utvecklingen mot ett samhälle för alla går för långsamt. Det finns indikationer på att den har stagnerat eller gått bakåt inom flera centrala områden som skolan, socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Som en konsekvens av detta ökar den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning. Det skriver Myndigheten för Delaktighet (MFD) i uppföljningen för 2019. MFD framhåller både ökad politisk målmedvetenhet för att nå uppsatta mål och behov av styrning och förändringstryck inom funktionsrättsspolitiken. Kritiken är allvarlig.

  Inom EU pågår ett intensivt arbete med att förbereda en ny funktionsrättsstrategi som ska följa den som går ut 2020. I Sverige har vi varit strategilösa sedan 2016. Det kanske förklarar varför vi ser framsteg från Bryssel, men bakslag i Sverige. Vi kan konstatera att där Sverige går framåt är just inom områden som EU – genom sina direktiv – tvingar oss till det. EU har fattat beslut om flera lagar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, som rör bland annat upphandling, webb, medier och vissa digitala tjänster.

  Funktionsrättsrörelsen har i dagarna haft ännu ett samråd med regeringen, om hur Sverige ska fortsätta arbetet mot ett samhälle för alla. I november gick remisstiden ut för den så kallade Styrutredningens förslag och behovet av en ny funktionsrättsstrategi är skriande. Detta har ställts på sin spets under Coronakrisen när livsviktig krisinformation inte funnits tillgänglig, när beslut om distansundervisning och stängning av skolor fattats utan att beakta konsekvenserna för elever med funktionsnedsättning, när kommunal verksamhet brustit eller uteblivit och inte minst när en smittskyddspeng för personer i riskgrupp dröjt många månader in i krisen. Coronakrisen sätter strålkastarljus på behovet av en mer konkret styrning i den offentliga förvaltningens olika delar. Den har synliggjort bristerna.

  Nu måste vi ställa om, inte bara mot ett grönare samhälle, utan också mot ett samhälle som planeras och genomförs för att fungera för alla. Funktionsrätten måste in i all politik från början.. När funktionsrätten finns med från start bygger vi ett samhälle som alla drar nytta av. Det är samhällsekonomiskt klokt och kostar långt mindre än utanförskap och särlösningar.

  Dessutom innebär nuvarande situation dagliga brott mot FN:s funktionsrättskonvention.

  Funktionsrätt Sverige företräder mer än 400 000 personer med funktionsnedsättning. Vi har rätt att bli aktivt involverade i beslut och påminner därför regeringen om att följande behövs när beslut om en strategi ska fattas.

  · Byt namn till funktionsrättspolitik (jmf. barnrätt).

  · Tillsätt en funktionsrättskommitté – en insatsstyrka – direkt under statsrådsberedningen samt en nationell samordnare för att få igång politiska beslut och genomförande av funktionsrättspolitik i hela samhället.

  · Ta fram en nationell handlingsplan för att genomföra konventionen med tydligt ansvarstagande på alla nivåer.

  · Genomför en gapanalys av svensk rätt så att åtgärder kan vidtas för att införliva rättigheterna enligt konventionen i svensk lag med effektiv tillgång till rättsmedel för att utkräva rättigheterna.

  · Ändra kommittéförordningen och inför konsekvensanalyser i direktiv inför ny lagstiftning och politik utifrån konventionen.

  · Utveckla och anta inkluderande budgetprocesser nationellt, regionalt och lokalt som utgår från att minska ojämlikheten för hela befolkningen.

  ”Ingen ska lämnas utanför” heter det. Det är dags att regeringen visar att det är allvarligt menat.

  Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

  Debattartikeln altinget.se

 • För barn om corona

  Vill du veta mer om corona? 1177 har gjort en film om vad coronaviruset är, och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittad. De har även samlat tips och länkar på sin hemsida, till exempel om vad du kan göra om du är orolig. För barn om corona.

   

 • Vad händer på anslagstavlan?
  • Bild på deltagare i projektet Alla har något att berätta
   Första nyhetsbrevet för projektet är ute, klicka på bilden för att hämta hem det!
 • Debatt: Låt inte personer med funktionsnedsättning stå tillbaka i krisen

  En samhällskris av den här digniteten prövar oss alla. Men i raden av många snabba beslut som måste fattas, får inte den samlade effekten bli att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar återkommande får stå tillbaka. Vårt gemensamma värnande om mänskliga rättigheter och allas lika värde har aldrig varit viktigare än nu, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige i ETC idag.

  I spåren av pandemin prövas vårt samhälle. Vi som medborgare och medmänniskor ställs inför nya situationer vi aldrig tidigare upplevt. Både positiva och negativa nya beteendemönster uppstår. Medan vissa tömmer matbutiker och hamstrar för att skydda sig själva, hittar andra nya och innovativa lösningar i omtanke om andra. I Sverige verkar vi vara rätt följsamma till myndigheternas råd, men liksom i andra länder som upplever kris, agerar vi som enskilda människor med liknande oro och irrationella beteenden, men också med omtanke och solidaritet med andra.

  Våra samhällsinstitutioner prövas också. Sjukvård, skola, omsorg och andra bärande funktioner ställs inför helt nya utmaningar och tvingas göra nya prioriteringar i ett nytt landskap där förutsättningarna ständigt förändras. Vi är övertygade om att kommuner, regioner och statliga myndigheter gör sitt yttersta för att hantera sin verksamhet och att prioriteringar för att rädda liv och hälsa alltid går först. När det uppstår hinder i regelverk för att kunna göra motiverade omprioriteringar, är det bra att de uppmärksammas och åtgärdas så att byråkrati inte står i vägen för klok handling.

  Inom funktionsrättsrörelsen bär vi ändå med oss en del oroande erfarenheter från våra systerorganisationer i andra länder som tidigare drabbats av kriser. Under finanskrisen som drabbade länder som Island och Grekland, skedde stora samhällsförändringar i snabb takt. Av nöd togs tuffa politiska beslut i snabb takt, vart och ett motiverat i den dagsaktuella rådande krissituationen. I efterhand, med krisen i backspegeln, kunde tyvärr konstateras att de människor som var i störst behov av samhällets stöd innan krisen, också var de som drabbats hårdast och fick betala det högsta priset under och efter krisen. Personer med funktionsnedsättning som före krisen uppnått olika grad av självbestämmande och fungerande liv, fick sina möjligheter kraftigt reducerade. När krisen blåst över och näringsliv och samhället kommer på fötter igen, släpar återställandet efter för de som drabbats hårdast. En mentalitet av ”lagom för handikappade” hade förstärkts och delvis legitimerats under krisen, men sedan också bitit sig fast efteråt.

  Det ligger tyvärr i krisens inneboende logik: När liv och hälsa måste prioriteras får allt annat stå tillbaka, även andra grundläggande mänskliga rättigheter. Därför finns också ett internationellt regelverk på plats i form av de FN-konventioner som världens länder slutit upp bakom. Ett viktigt syfte med konventionerna är just att säkerställa att olika grupper som riskerar att drabbas hårdare än andra, kan skyddas i händelser av samhällskris. Skyddsvärdet kommer av att vissa av oss inte har samma möjligheter som andra att kunna hantera en förändrad situation av egen kraft. Samhällets stödfunktioner är inte begränsade till vissa insatser under kortare perioder av ens liv, utan är avgörande för varje dag, hela livet.

  Vi hoppas och tror att Sveriges förmåga att hantera den nuvarande pandemin är god. Vi har välfungerande samhällsinstitutioner och vi tror på enskilda människors förnuft och omsorg om sin nästa. Vi tror också att pressade verksamheter klarar av att göra kloka prioriteringar. Men vi måste samtidigt vara medvetna om att en samhällskris prövar oss alla och i raden av många snabba beslut som måste fattas, får inte den samlade effekten bli att vissa gruppers grundläggande rättigheter återkommande får stå tillbaka. Vårt gemensamma värnande om mänskliga rättigheter och allas lika värde har aldrig varit viktigare än nu.

  Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

  Debattartikeln i ETC

 • Medlemskonferens 29 april flyttas till hösten: 14 oktober

  Hej!
  Då den rådande situationen i samhället bjuder på förändringar så vill Funktionsrätt Kalmar län bjuda in till medlemskonferens i höst istället för 29 april.
  Nytt datum är 14 oktober och dagen är i övrigt precis densamma.
  Program och anmälningsblankett hittar du nedan:
  Klicka här för att hämta program och anmälningsblankett

 • Rekommendation av Funktionsrätt Kalmar län via Folkhälsomyndigheten:

  Undvik i möjligaste mån besök på Nygatan 30 och vårt kansli! Kansliet går alltid att nå via mejlen och på telefon mellan kl 8.00-12.00  på nummer 0480-27440.

  Vår rekommendation är att sammankomster ställs in tills vidare och måste man ha t ex möte så begränsa till inte fler än fem personer. Det är olyckligt i årsmötestider och enligt Regionen så behöver fortfarande organisationsbidragsansökan vara inne hos Jonas Lundgren den 20 april. Kan man ha möte via telefon så är det en lösning.

  Tillsammans hjälps vi åt att begränsa Covid-19 utbrottet!

  Styrelse och kansli på Funktionsrätt

 • SOS Alarm via sms-tjänst

  Bild på telefon

  Visste du att du som har tal- eller hörselnedsättning kan kontakta nödnumret 112 via sms-tjänsten SMS112 eller texttelefon? För att använda tjänsterna måste du vara registrerad via SOS Alarms hemsida.

  Mer om tjänsterna

 • Tips: Hjälp till att hämta ut mediciner

  Tips i corona-tider: Att kunna hämta ut receptbelagda mediciner till en granne, vän eller anhörig kan vara bra i dessa tider, när vi inte vill sprida smitta till varandra i samhället. Om du själv eller en vän har förkylningssymptom och inte vill gå till apoteket så kan vi hjälpa varandra. För att kunna hämta ut någon annans receptbelagda avgiftsfria medicin behövs:

  • Personen som behöver medicinernas legitimation
  • Din egen legitimation
  • En påskriven fullmakt

  Fullmakten kan vara antingen en fysisk fullmakt på pappersblankett, eller en digital fullmakt som du registrerar på internet. Du skapar en fullmakt så här:

  • En fysisk fullmakt: på de fysiska apoteken har de pappersblanketter för fullmakt, hämta en sådan och skriv under tillsammans med den du ska hämta ut medicin för. Om du har en skrivare hemma kan du även skriva ut blanketten för fullmakt (Länk till PDF) från  ehälsomyndighetens webbplats.
  • En digital fullmakt: på webbapoteket kan du registrera fullmakt genom att koppla ditt personnummer till den vars recept du ska hämta ut på dennes apotekskonto. Detta är bra om du på lång sikt ska hämta mediciner åt någon annan.

  Läs mer: Att handla med fullmakt (apoteket.se)

  Har du frågor om fullmakt kan du ringa Apotekets Kundservice: 0771-450 450.

 • “Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till”

  Hej!

  Idag går Funktionsrätt Sverige ut i en debattartikel och beskriver några av de gemensamma utmaningar vi ser att våra medlemsförbund nu upplever. Elisabeth Wallenius medverkade också i P1 morgon idag och pratade då om behovet av smittskyddspenning för alla riskgrupper.

  Debattartikel i altinget.se
  Inslag i P1 morgon

 • Viktigt: Vem är i styrelsen?

  Vem sitter i styrelsen för år 2020?
  Nedanför finns en länk till blanketten som du kan lämna till oss på Funktionsrätt så vi vet vilka som sitter i din förenings styrelse. Tack!

  Klicka här för att ladda ner blanketten

 • Samverkansplattform Kalmar Län

  Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

  Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet att utföra riktiga uppdrag och få en inkomst stärker individernas självkänsla och människovärde.

  Dessutom får de organisationer som anlitar föredragshållarna kompetens om funktionsnedsättningar och tillgänglighet och blir bättre på att anpassa sina arbetsplatser till arbetstagare med funktionsvariationer. Färdigheten att informera och hålla föredrag ökar också individernas attraktivitet på arbetsmarknaden. Tillgänglighetsarbetet i samhället går sakta framåt och projektet kan bidra till öka takten. Funktionsrätt Kalmar län siktarpå att utbilda 20 personer till informatörer under projektet.

  Vi på Funktionsrätt Kalmar Län hoppas på ett givande och viktigt projekt för att öka tillgängligheten!

  Låter det spännande ? Vill du veta mer? Kanske känner du igen dig som en av projektets föredragshållare?

  Så kul!
  Kontakta Sara på kansliet på e-post:
  sara@funktionsrattkalmarlan.se
  t nr 073-0610146