Vi söker projektledare till Samverkansplattform Kalmar län!

Vill du vara med och utveckla samverkan mellan den offentliga sektorn och civilsamhället i Kalmar län? Vill du hjälpa människor med olika svårigheter att komma närmare arbetsmarknaden? Vill du stärka föreningslivets möjligheter att bidra till den gemensamma välfärden på schyssta villkor? Då ska du söka tjänsten som projektledare för Samverkansplattform Kalmar län!

Projektnamn: Samverkansplattform Kalmar län
Omfattning: 50 %. Anställningen inleds med 6 månaders provtjänstgöring.
Tidsperiod: 2 september 2019 – 30 juni 2022
Finansiering: sker via ESF, Europeiska Socialfonden
Arbetsgivare: Coompanion Kalmar län
Sista ansökningsdag: 19 augusti 2019
Ansök via: kalmar@coompanion.se. Ange “samverkan” i ämnesraden.

Om projektet

Samverkansplattform Kalmar län är ett nytänkande projekt som kommer lägga grunden för framtida samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn i Kalmar län. Syftet är att utveckla samverkan mellan idéburen och offentlig sektor för att stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden. Idag gör föreningslivet stora insatser för välfärden och för personer som står långt från arbetsmarknaden men samverkan med den offentliga sektorn ofta är otydlig och behöver förbättras.

I projektet kommer tre olika idéburna organisationer arbeta med främst tre olika målgrupper i samverkan med offentliga aktörer. Kalmar hunddagis ekonomisk förening kommer hjälpa unga, som av olika anledningar inte genomfört sin skolgång, till stärkt självkänsla och motivation genom samvaro med hundar. Funktionsrätt Kalmar län kommer ge personer med normbrytande funktionalitet verktyg för att kunna ta uppdrag som professionella föredragshållare. Ölands museum Himmelsberga kommer ha nyanlända och personer med utländsk bakgrund som huvudmålgrupp och hjälpa dem att närma sig de gröna näringarna.

Ett 10-tal idéburna och
(Läs mer)

Samverkansplattform Kalmar Län

Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet
(Läs mer)

Medlemskonferens

INBJUDAN TILL ATT VARA MED ATT PÅVERKA
Välkommen på Funktionsrätt Kalmar läns medlemskonferens med Åsa “Felix” Everbrand från Länsstyrelsen . 

Vill du på ett roligt sätt vara med att utveckla strategier för att stärka vår roll samt öka kunskapen i samhället om  möjligheter till studier och arbete, bra vård och bostäder för alla?

Boka in datumet i  höst!

När?  1 oktober
Var? Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthesalen
Tid? Kl. 9.00-15.00
Hur? Det är av vikt att varje medlemsförening skickar minst en representant, gärna två, då det blir effektivare resultat och återkopplingen till sin förening är lättare. Ingen kostnad för medlemmar och även  reseersättning utgår.

Anmälan senast  24 september till Sara, Funktionsrätt Kalmar läns kansli på epost: sara@funktionsrattkalmarlan.se eller t nr 0480-43 08 51 el 073-0610146