Funktionsrättsrörelsen vill se omtag av arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras. ”Situationen har sett likadan ut i många år”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor. Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion.”

Bilden delas av den samlade funktionsrättsrörelsen som i en skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uttrycker en stor oro för våra medlemmars möjligheter att få stöd till arbete.

En del personer med funktionsnedsättning har inga särskilda behov av stöd för att få arbete. De har i jämförelse med övriga befolkningen en relativt hög sysselsättningsgrad och möter i stort inte andra hinder än de flesta.

”Men andra upplever stora svårigheter”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Hela tio procent av befolkningen, drygt 600 000 personer i arbetsför ålder, uppger att de har en funktionsnedsättning som utgör ett hinder för att de ska få ett arbete. Bland dessa är sysselsättningsgraden betydligt lägre än för den övriga befolkningen. De senaste årens starka arbetsmarknad har gynnat andra grupper men inte denna, vilket blir ett tydligt kvitto på att de arbetsmarknadspolitiska stöden inte fungerar.”

Rörelsen ser att utmaningarna inte uteslutande handlar om Arbetsförmedlingens framtida uppdrag,

”Lösningarna ligger i hela den breda arbetsmarknadspolitiken, däribland hur stöden är utformade och styrs”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Personer med funktionsnedsättning är ju ingen homogen grupp, tvärtom ser behoven av stöd mycket olika ut. Vissa har ett behov av fungerande arbetshjälpmedel, andra har behov av personligt stöd. En del stödbehov är


(Läs mer)

Årsmöte 15 mars – Nominera!

Funktionsrätt Kalmar Län har årsmöte söndag den 15 mars på Forum i Oskarshamn med lunch från kl 12.00, kallelse till årsmöte kommer. Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse. Nomineringar kan fortfarande mottas av valberedningens Bengt-Olof Davidsson. Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 19 januari 2020 som era nomineringar ska vara Valberedningen tillhanda.

Tryck på länkarna nedan för att ladda hem följande dokument:

Nomineringsinformation
Nomineringsblankett ordförande
Nomineringsblankett revisor
Nomineringsblankett styrelseledamot

Nyhet från Funktionsrätt: Äntligen går Regeringen vidare med LSS – nu vill funktionsrättsrörelsen vara med från början

”Den angelägna frågan om LSS har stått still ett år, och därför välkomnar vi att regeringen äntligen går vidare med initiativ för att förbättra den personliga assistansen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige om regeringens förslag. ”Nu när man lagt den gamla LSS-utredningen bakom sig, ser vi fram emot att den nya utredningen från början för en bredare dialog med funktionsrättsrörelsen.”

Frågan om vad som kan tolkas som normalt föräldraskap är mycket angelägen, många föräldrar får på tok för lite stöd idag.

”Det är positivt att utgångspunkten i utredningen är att barns rätt till personlig assistans ska tryggas, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”En viktig aspekt är också att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska ha rätt till den avlastning de behöver för att kunna förena familjeliv med arbete, på samma sätt som andra föräldrar.”

Vi ser också fram emot en förstärkning av rätten till personlig assistans vid egenvård. Det är vanligt att patienter blir ordinerade egenvård och det måste vara möjligt även om man har en funktionsnedsättning och behöver stöd att utföra sin egenvård.

”Det är troligt att vi kommer att ha mer att säga när vi får direktivet till utredningen, men vi är positiva till ansatsen”, avslutar Elisabeth Wallenius. ”Vi hoppas att regeringen även tar tag i problemen med övriga LSS-insatser snart, det är inte endast personlig assistans som dras med stora problem.”

Regeringens pressmeddelande

Nyhet från Funktionsrätt: Ett steg på vägen mot en mer inkluderande skola

Regeringens förslag att lärarutbildningarna ska ge utökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett steg i rätt riktning. Funktionsrätt Sverige har under många år drivit frågan om att lärar- och rektorsutbildningarna behöver ökade kunskaper om olika funktionsnedsättningar, inte minst om dess pedagogiska konsekvenser i lärmiljön.

”Det här är en oerhört viktig fråga för oss”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Under senare år har vi sett att antalet elever som inte går i skolan och som går ut skolan utan fullständiga betyg ökat. Och det är klart att det är svårt att identifiera och möta behov hos mångfalden av elever om man saknar kunskap om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar får i skolan. Vi ser regeringens förslag som ett viktigt steg.”

Men det är inte bara kunskaper om olika funktionsnedsättningar eller tillstånd som saknas, utan också en förståelse för de hinder i lärmiljön som kan påverka vid en funktionsnedsättning. Här krävs exempelvis bredare och djupare kunskaper i metodik och didaktik utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt.

”Målet måste vara att skapa en inkluderande skola med en flexibel lärmiljö som är pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgänglig för så många elever som möjligt”, säger Elisabeth Wallenius. ”Idag integreras elever med funktionsnedsättning i skolan utan att inkluderande förutsättningar görs i lärmiljön. Vi vill se en nationell handlingsplan som utgår ifrån universell utformning och inkludering i skolan enligt FN:s funktionsrättskonvention. Det är en av rekommendationerna i vår rapport ”Respekt för rättigheter?” som utgör civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention.”

Länk till rapporten
Länk till regeringens förslag

Samverkansplattform Kalmar Län

Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet
(Läs mer)