Funktionsrätt Kalmar Län: Hem

Funktionsrätt arbetar för att människor med funktionsnedsättning, ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.
Läs mer


 • Inbjudan till interimstämma

  för att bilda en ideell förening som samlar den idéburna sektorn på regional nivå i Kalmar län.

  TID: Onsdagen den 3 mars 2021 kl 18.00 – 19.30
  PLATS: Digitalt möte via ZOOM, länk till själva mötet skickas ut senare.

  ANMÄLAN sker via länk nedan senast den 1 mars.
  https://coompanion.zoom.us/meeting/register/tJAlcemgrTsiEtNQ8rB3FBgFpLi72zc97ty4

  Vi hoppas att just din förening vill vara med och starta upp denna förening!

  Ni skall tillhöra den idéburna sektorn, verka i Kalmar län och ha ett regionalt perspektiv samt stödja föreningens ändamål. Se ytterligare information i bif. inbjudan.

  Initiativet knyter an till det pågående arbetet med att besluta om en Överenskommelse i Kalmar län mellan idéburen sektor och Region Kalmar län. Syftet är att skapa en strategisk samverkan mellan parterna för att lösa utmaningar i samhället.

  Förslag till stadgar samt dagordning bifogas.

  Ser fram emot att träffa er vid stämman!
  /Arbetsgruppen för bildande av juridisk person för den idéburna sektorn på regional nivå i Kalmar län

  Edvin Arnby-Machata, Ingrid Thornberg, Sara Cullin Rinaldo och Ellinor Jonsson
  via Ewa Engdahl och Åsa Selander, Samverkansplattform Kalmar län

  Med vänlig hälsning
  Ewa Engdahl

 • Alla har något att berätta, föreläsare: Emelie Nilsson har hittat tryggheten och är redo att berätta sin historia

 • Lika Unika Akademi

 • Nu finns enkäten om sexuell hälsa tillgänglig

  Hej!

  Förhoppningsvis har ni alla hört talas om Funktionsrätt Sveriges projekt ”Min sexualitet – min rätt där” vi tillsammans med RFSU under tre år arbetar för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. För att utforma det arbetet på bästa sätt kartlägger vi nu hur målgruppen själv upplever sin situation och vilka områden som behöver förbättras för att personer med funktionsnedsättning/kronisk sjukdom ska få sina rättigheter tillgodosedda inom sexuell och reproduktiv hälsa.

  Vi gör därför just nu en stor enkätundersökning som riktar sig till alla personer med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning i Sverige och som är över 15 år. Sprid gärna enkäten till medlemmar och andra kontakter!

  Klicka här för att komma till enkäten!

  Enkäten kommer att vara öppen från och med nu och fram till den 7 mars. När resultaten är sammanställda kommer de att presenteras i en rapport och vi kommer även bjuda in till en gemensam konferens för att tillsammans med de förbund som önskar analysera resultaten och hur arbetet framåt ska utformas på bästa sätt.

  Läs gärna mer om enkäten och projektet här:

  https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/enkatundersokningen/

 • Kommunen har ansvar för förvaring av elrullstolar!

  Riksdagsmannen Lars Beckman ställde i början av december månad en skriftlig fråga till Socialministern gällande problemet med att kommunerna inte beviljar bidrag för förvaring av elrullstolar. Efter närmare 25 års beviljande utifrån bostadsanpassningslagen har det nu upphört trots att det fortfarande är ett krav från Regionen (Hjälpmedelscentralen) för att den funktionsnedsatte ska få tillgång till det beviljade hjälpmedlet.

  Den 16 december svarade Socialministern på frågan och skrev bl.a. – ”I förarbetena (prop. 2017/28:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag) uttrycker dock regeringen att i likhet med vad som gällde tidigare ska bidrag kunna lämnas till exempel tillbyggnader. I förarbetena anges också avsikten att bidrag i vissa fall ska kunna lämnas för enklare förråd för rullstol och andra viktiga hjälpmedel.”

  Slutsatsen är alltså att det kommunala ansvaret att bevilja förvaringslösning för elrullstol är ställt utom all tvivel, och i det fall aktuella mobila garage inte är lösningen kvarstår alltså ansvaret för till- eller ombyggnation.

  Torsdagen den 21/1 möttes därefter Socialminister Lena Hallengren och Lars Beckman i en interpellationsdebatt. Lars Beckman hade ställt följande frågor till Socialministern:

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att funktionsnedsatta får tillgång till rullstolsgarage när nu domstolen gjort en annan tolkning av lagens förarbeten än vad ministern svarade på den skriftliga frågan?
  2. Om ministern tar några initiativ för att säkerställa att lagstiftningen förändras – när kan detta vara på plats så att funktionsnedsatta får tillgång till permobil?
  3. För ministern någon dialog med SKR för att säkerställa en kortsiktig lösning i avvaktan på att regeringen vidtar någon åtgärd för att hitta lösningar på problemet?

  Sammanfattningsvis kan man konstatera att Socialminister och Lars Beckman var överens om att nuvarande situation är både felaktig och ohållbar samt behöver åtgärdas skyndsamt.

  Här följer en kort resumé av vad som sades med några lösryckta citat:

  • Lars Beckman beskrev målande hur funktionsnedsatta kommer i kläm mellan Region och kommun då de inte får ut sin elrullstol som en följd av att kommunen nekar bostadsanpassning. Han påtalade vidare att han efter debatten till socialministern skulle överlämna Branschföreningen Svensk Bostadsanpassnings rapport som påvisar en nedgång inom bostadsanpassningen på närmare 25 %.
  • Lena Hallengren svarade i omgångar gällande huvudfrågan om garage för förvaring att ”det här är ett kommunalt ansvar samt att det inte får bli ett moment 22 som är helt orimligt, och så här kan vi inte ha det”! Hon förtydligade även att ”kommunen bör lösa något som så uppenbart är deras ansvar” och att ”Det är inte heller så att kommunerna har blivit fråntagna några ekonomiska resurser så att de inte har råd att betala det här, det finns inga sådana ursäkter”.
  • Lena Hallengren uttryckte att ”en dialog med SKR är väldigt viktig då det ligger på det kommunala bordet för jag tycker inte att man har rätt att med enkelhet säga att ni behöver inte gör det där längre – tvärtom, det här är jätteviktigt att man tar sig an nu!” Även det orimliga i att ”Du ska få ett hjälpmedel men inte hjälp att förvara det! Det är helt orimligt på alla sätt och vis!”.
  • Lars Beckman krävde ett omedelbart agerande från Regeringen och förtydligade att han annars kommer att ta ett utskottsinitiativ utifrån sitt parti.
  • Lena Hallengren avslutade med att hon nu har som avsikt att titta vidare på frågan tillsammans med SKR.
  • Därefter avrundade Lars Beckman med att överlämna Branschföreningen Svensk Bostadsanpassnings rapport: Allt svårare att få Bostadsanpassning – Intention, eller oavsiktlig konsekvens av den nya lagen?

  Fortsättning lär följa i frågan och vi ser med tillförsikt fram emot att socialministern utifrån sin position i regeringen nu ser till att problemet får en snabb lösning. Något som vi förväntar oss då det är akut och funktionsnedsatta inte får de hjälpmedel som föreskrivits och som ger dem den tillgänglighet i samhället som de har rätt till. De diskrimineras från den självständighet i eget boende som är lagstiftningens tydliga syfte. Vi ser fram emot processen med tillförsikt då Lars Beckman i debatten uttalade att han vid uteblivit agerande kommer att tillse att frågan ändå drivs vidare genom ett utskottsinitiativ.

  I väntan på en lösning hoppas vi ändå att våra kommuner hanterar frågan på bästa sätt då varje enskild ansökan ändå är unik och kan hanteras med förnuft och mänsklighet. Valet att finna stöd eller ej i en enskild dom ligger alltid inom ramen av ett val och ansvar, då varje dom är unik utifrån ett unikt fall. Oavsett rättsinstans bör det därefter betraktas därefter. I det här fallet gäller det en förvaring som enligt vår Socialminister ”så uppenbart är kommunens ansvar”, varför det endast är formen för anpassningen som vid en behovsbeviljad ansökan kan diskuteras. Den funktionsnedsatte har rätt till hjälp och det ligger på kommunens ansvar. Något som inte bara ska hanteras genom ett avslag, utan i det fall ett avslag ges så bör den sökande även få information om föreslagen alternativ lösning. Idag lämnas tyvärr alltför många i sticket och försätts i ett rättslöst tillstånd mellan Region och kommun.

  Här kan debatten ses i sin helhet.
  Här kan du även ta del av protokollet där du finner aktuell interpellation på sidan 13.

  Med vänliga hälsningar,
  Branschföreningen Svensk Bostadsanpassning

 • Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

  Identifikation går att skaffa även om man inte har åldern eller andra orsaker.
  Det heter Freja ID plus och verkar användas av många, även yngre och personer med funktionsnedsättning. Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

  För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

  Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

  Läs mer på deras hemsida, direktadress nedan:
  https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/freja-eid/

  frejaeid

 • Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet

  Viktig information om Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet våren 2021 till medlemsföreningar, andra organisationer samt samarbetspartners!

  Funktionsrätt Kalmar län följer de allmänna råden för föreningar samt råden för arbetsplatser som Folkhälsomyndigheten har. Covid-19 sprids med ökad kraft  och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Allmänna råden:

  För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsplatser:

  1. regelbundet tvätta händerna och använda handsprit
  2. hålla avstånd
  3. arbeta hemifrån så mycket som möjligt
  4. undvika onödiga resor, framförallt på rusningstider och använda munskydd i kollektivtrafiken
  5. informera personal och berörda av verksamheten om åtgärderna

  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

  Vi fortsätter att arbeta för att ge stöd och underlätta för medlemsföreningarna, dock på situationsanpassade sätt. Mejla oss t ex material så gör vi trycksaker och placerar i föreningens fack. Då kan ni hämta t ex på kvällar när det är tomt i våra lokaler.

  Nyhet! Medlemmar kan boka Zoom digitalmöte hos Funktionsrätt, då vi inhandlat sådan licens.

  Styrelsen har haft distansmöten sedan i vår och det fungerar väl.  Hör av er så hjälper vi er med att komma igång med digitala möten.

  Ska ni ändå träffas fysiskt, så ska det vara av nödvändiga skäl enligt rekommendationerna. Det        måste i så fall vara på kvälls- och helgtid för att minska smittspridning och undvika för många personer i lokalerna samtidigt (max 8). Det är förening som anordnar träff som är ansvarig för att följa lagen. Hör av er till Lena Berglund på 0480-43 08 56 eller nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se för ”smakliga” beställningar!

  Funktionsrätts kansli är stängt sedan 7 januari-21. Tillgänglighetsarbetet fortsätter, fast under andra arbetsformer, och troligtvis blir årsmötet i digital form den 28 mars. Personal är vanligtvis, nåbar på telefon, mellan kl 8.00-12.00 på telefonnummer 0480-43 08 52. Om vi inte kan svara så ringer vi upp dig så snart som möjligt. Enklast att komma i kontakt med oss på kansliet, är att skicka mejl till någon av mejladresserna som följer:

  kansliet@funktionsrattkalmarlan.se Anneli, kanslist
  nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se Lena B, kanslist och beställningar
  sara@funktionsrattkalmarlan.se Sara, kanslichef
  nils-allan@funktionsrattkalmarlan.se Nils-Allan, kassör
  joakim@funktionsrattkalmarlan.se Joakim, Hemsida/Sociala medier

  Styrelsens kontaktuppgifter och aktuell information hittar ni på vår hemsida:
  Klicka här för att komma till uppgifterna

  Ta hand om er!  Med vänliga hälsningar kansliet och styrelsen

  Funktionsrätt Kalmar Läns verksamhet

 • 2021

  Vi är nu åter tillbaka igen på kansliet efter julledigheten! Hoppas att ni har haft en god jul och en bra nyårsledighet och har en god fortsättning på det nya året! Nu får vi se vad 2021 har att bjuda på.

 • Munskydd i kollektivtrafiken

  Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

  Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

  I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget. Företagen uppmanas också att informera resenärerna om att och hur munskydd bör bäras. De rekommenderas också att planera för hur avfallet ska tas omhand.

  Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

  Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/munskydd-i-kollektivtrafiken-fran-den-7-januari/

 • Samverkansplattform Kalmar Län

  Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

  Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet att utföra riktiga uppdrag och få en inkomst stärker individernas självkänsla och människovärde.

  Dessutom får de organisationer som anlitar föredragshållarna kompetens om funktionsnedsättningar och tillgänglighet och blir bättre på att anpassa sina arbetsplatser till arbetstagare med funktionsvariationer. Färdigheten att informera och hålla föredrag ökar också individernas attraktivitet på arbetsmarknaden. Tillgänglighetsarbetet i samhället går sakta framåt och projektet kan bidra till öka takten. Funktionsrätt Kalmar län siktarpå att utbilda 20 personer till informatörer under projektet.

  Vi på Funktionsrätt Kalmar Län hoppas på ett givande och viktigt projekt för att öka tillgängligheten!

  Låter det spännande ? Vill du veta mer? Kanske känner du igen dig som en av projektets föredragshållare?

  Så kul!
  Kontakta Sara på kansliet på e-post:
  sara@funktionsrattkalmarlan.se
  t nr 073-0610146

   

   

 • Videomöte – Utlåning av Zoom-licens

  Vi kan nu erbjuda våra medlemsföreningar som en del av vår medlemsservice, utlåning av 1 st Zoom-licens, ta kontakt med sara@funktionsrattkalmarlan.se eller joakim@funktionsrattkalmarlan.se.

 • Oskarshamn först ut i bokprojekt för barn med funktionshinder

  Just nu håller stadsbiblioteket i Oskarshamn på att se över sin hylla med böcker för funktionshindrade.  I veckan fylldes utbudet på med en gåva från organisationen Funktionsrätt i Kalmar län.

 • Informationsbrev om nya barnböcker med funkisfokus

  Ett samarbete mellan idéburna organisationer och Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  Presentation

  Funktionsrätt Kalmar län är länets största samarbetsorganisation med 30 medlemsföreningar. Dessa föreningars verksamheter präglas av stöd och information, gemenskap och påverkan.

  Funktionsrätt drivs av en styrelse som tar beslut kring påverkan för att försöka förbättra vård och omsorg, hjälpmedel, kollektivtrafik och tillgänglighet i vårt samhälle. Organisationens kansli bedriver också utbildningar, konferenser samt stöd och service till medlemmarna.

  Vi har just nu ett projekt tillsammans med Coompanion för att stödja personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Det heter Samverkansplattform Kalmar län. Boka gärna någon av våra föreläsare för ökad insikt om personer med funktionsnedsättnings livsvillkor!

  Funkibator förlag är ett socialt bokförlag som drivs av Funkibator ideell förening. Deras fokus är barnböcker med funkisfokus, både synliga och dolda funktionsvariationer. De arbetar även brett när det gäller inkludering och normmedvetenhet i både text och bilder i sina böcker, där inkludering/tillgänglighet kvalitetssäkras av bland annat olika etnicitet, könstillhörighet, sexuell läggning och kroppsformer etc 

  Information:
  Under våren så började Funktionsrätt arbeta kring Funkibator förlags barnböcker. Titlarna har alla funkisfokus och med det menar vi att de har innehåll för att öka förståelsen och bidra till kunskap om en bredd av funktionsnedsättningar. Genom enkla, tydliga texter och roliga bilder så ges tillgänglighetsarbetet en ”rejäl skjuts framåt”!

  Alla är olika och det är bra!

  Då Barnkonventionen blivit lag så vill vi synliggöra barn och unga lite extra i vårt organisationsarbete. Funktionsrätts styrelse kom med initiativet att köpa in och ge böckerna till de stora biblioteken i länet.

  För att Funkibators böcker ska komma fler till del så har vi på Biblioteksutveckling kompletterat så att alla tolv kommuner får ett bokpaket.

  Tillsammans hoppas vi att böckerna ska komma till glädje och nytta!

 • Film om smittspridning för personer med Intellektuell funktionsnedsättning

  Myndigheten för delaktighet har kommit ut med ett nytt nyhetsbrev – för att ta del av hela nyhetsbrevet klicka här. Det innehåller bland annat detta nedan, en information som är viktig att sprida.

  Vikten av att alla kan ta del av och förstå viktig samhällsinformation har blivit allt tydligare i och med coronapandemin.

  Vi har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om smittspridning och hur skyddsutrustning fungerar riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Se den och sprid den gärna så är vi är fler som hjälps åt för att minska smittspridningen!

  Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning

  Här finns även annan tillgänglig information om pandemin.

  Tillgänglig information om pågående smittspridning

  Källa: https://www.mfd.se/

 • Skrivtolk vid video/telefonmöte

  RTP´s ordförande tipsar om att det går att beställa skrivtolk även vid video/telefonmöte t ex via Zoom eller Teams.

  Bild på Skrivtolning

 • SOS Alarm via sms-tjänst

  Bild på en hand som håller i en telefon

  Visste du att du som har tal- eller hörselnedsättning kan kontakta nödnumret 112 via sms-tjänsten SMS112 eller texttelefon? För att använda tjänsterna måste du vara registrerad via SOS Alarms hemsida.

  Mer om tjänsterna